اراﺋﻪ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا

اراﺋﻪ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪرﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار

دانلود فایل

اراﺋﻪ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا  دانلود ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪرﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ- ﻧﺮم اﻓﺰار در 124 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc ﭼﮑﯿﺪه ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ و اﺧﺘﯿﺎرات در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ1 و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﯾﮏ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از وﮐﺎﻟﺖ را دارد و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﮕﺮ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻟﺬا ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه درﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ. زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ وﮐﺎﻟﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎی وﮐﺎﻟﺘﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد. ﯾﮑﯽ از ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای، ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن وﮐﺎﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ، ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. از ﻃﺮﻓﯽ، داﺷﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی وﮐﺎﻟﺘﯽ در ﯾﮏ ﻣﺪل، ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان، ﭘﯿﺶﺷﺮطﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﻨﮕﺎم وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر، ﻣﺪﻟﯽ اﻣﻦ ﺑﻮده و ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﻧﮕﺎه ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪﺗﺮی دارد. در ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم وﮐﺎﻟﺖ ﺷﺮطﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ، ﺑﺎﻋﺚ اﻣﻨﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺪل ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺎز و ﮐﺎری ﮐﻪ وﮐﺎﻟﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد، وﮐﺎﻟﺖ ﻫﻢ ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. واﺣﺪ وﮐﺎﻟﺖ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺪلﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ، در اﯾﻦ ﻣﺪل، واﺣﺪ وﮐﺎﻟﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎرﺳﻨﺠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و وﻇﺎﯾﻔﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﮐﺎرﺑﺮ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ، ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ وﮐﺎﻟﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﻨﮕﺎم وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان و ﭘﯿﺶﺷﺮطﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ و اﻧﺘﻘﺎل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﻦداﻣﻨﻪای. از دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺿﺮوری2 اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻏﯿﺎب ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ. ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺎﻓﺘﺎر3 و دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی4 ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی وﮐﺎﻟﺘﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻘﻂ دﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ آﻏﺎز ﺷﻮﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ وﮐﯿﻞ، ﻣﻮﮐﻞ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ، اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد. ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، در ﻏﯿﺎب ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ و وﮐﺎﻟﺖدﻫﻨﺪه(ﻣﻮﮐﻞ)، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺷﺮطﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ، ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان و ﮔﺰارش ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ وﮐﺎﻟﺖ، اﺳﺘﻨﺘﺎجﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم داده و وﮐﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی، ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد را دارﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد. ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی: وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ ﺻﻼﺣﯿﺖ وﮐﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶﺷﺮط وﮐﺎﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﺼﻞ اول ﻃﺮح ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻘﯿﻖ -1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ، ﻣﺪل ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ و ﻣﺪل اﻟﺰاﻣﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای ﻣﻮﺟﻮد، اﺳﺎﺳﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺧﺎص ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای، ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن وﮐﺎﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮا، ﮐﺎرآﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎ و اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ روی آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮا را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.[6] ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ و اﺧﺘﯿﺎرات در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن وﮐﺎﻟﺖ اﺧﺘﯿﺎرات را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در واﻗﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﮐﻨﺘﺮل اﺧﺘﯿﺎرات را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه در ﻣﯽآورد. وﮐﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﻓﻮق وﺳﯿﻊ ﺑﺎﺷﺪ. وﮐﺎﻟﺖ از دﯾﺪ ﻓﻨﯽ، ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮدﮐﺎر در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ دارد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻫﻤﮑﺎری1 را ﭼﻪ در ﯾﮏ داﻣﻨﻪ و ﭼﻪ ﺑﯿﻦداﻣﻨﻪای ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.[4] اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ آن ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ: ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ[42] 2 ﺧﻮد ﮔﺮدان[29] 3 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ4 ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺼﻞ اول: ﻃﺮح ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻘﯿﻖ 2 -1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ          3 -2-1 ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺎﻟﻪ 4 -3-1 ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻘﯿﻖ            4 -4-1 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ         5 ﻓﺼﻞ دوم: ادﺑﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ 6.   -1-2 ﻣﻘﺪﻣﻪ          7 -2-2 ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮا     7 3-2 وبﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ  8 1-3-2 ﭘﺮوﺗﮑﻞ 9  SOAP 2-3-2 زﺑﺎن 9      WSDL 3-3-2 اﺳﺘﺎﻧﺪارد 9 UDDI 4-3-2 زﺑﺎن 10    BPEL -4-2 اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮا     10 5-2 دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮا       13 1-5-2 اﻣﻨﯿﺖ ﺳﻄﺢ-ﭘﯿﺎم       13 2-5-2 اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ    13 3-5-2 اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ-ﻣﺤﻮر 16         -6-2 ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ 16 -1-6-2 ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ  17 -2-6-2 ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ  18 -3-6-2 ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ        19 -4-6-2 ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ      21 -9-2 وﮐﺎﻟﺖ در ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮاﯾﯽ            23 -10-2 اﻧﺘﺴﺎب در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮا  24 -1-10-2 اﺧﺘﺼﺎص وﻇﺎﯾﻒ  24 -2-10-2 ﺻﻼﺣﯿﺖ            25 -11-2 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی 25 ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻣﺪلﻫﺎی وﮐﺎﻟﺘﯽ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ 26  -1-3 ﻣﻘﺪﻣﻪ          27 -2-3 ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ وﮐﺎﻟﺖ          28 -3-3 وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ       28 -1-3-3 ﻧﯿﺎزﻫﺎی وﻇﯿﻔﻪﻣﻨﺪی ﯾﮏ ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺘﯽ     28 -2-3-3 ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻏﯿﺮ وﻇﯿﻔﻪﻣﻨﺪی ﯾﮏ ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺘﯽ            30 -4-3 ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد وﮐﺎﻟﺘﯽ 30 -1-4-3 ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ      30 -2-4-3 ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻘﺸﻬﺎ        .. 32 -3-4-3 ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ .. 32 -4-4-3 ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ      35 -5-4-3 ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ      37 -6-4-3 ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ     37 -7-4-3 ﻣﺪل Crampton، اﻧﺘﻘﺎل وﮐﺎﻟﺖ           39 -8-4-3 ﺳﺎز و ﮐﺎر وﮐﺎﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮدﮐﺎر در ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ         39 -9-4-3 ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن    41 -10-3-4 ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﺑﺎنﻫﺎ          43 -5-3 وﮐﺎﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﯿﻦداﻣﻨﻪای    44 -6-3 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد 45 -7-3 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی  .. 49 ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی   50 -1-4 ﻣﻘﺪﻣﻪ          51 -2-4 ﻓﺮض ﻫﺎ، ﭘﯿﺶﺷﺮطﻫﺎی ﻣﺪل      52 -3-4 ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی            53 -1-3-4 ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺪل           54 -2-3-4 اﻣﻨﯿﺖ وﮐﺎﻟﺖ          55 -3-3-4 وﮐﺎﻟﺖ ﺑﯿﻦداﻣﻨﻪای    57 -4-3-4 وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر        58 -5-3-4 ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ          58 -6-3-4 اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎﻓﺘﺎر ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ    58 -7-3-4 ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ      59 -8-3-4 ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی وﮐﺎﻟﺖ 60          -9-3-4 ﻣﺪل ﻧﻬﺎﯾﯽ 60        -10-3-4 ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد 61 -4-4 وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮوﯾﺲ 61      -1-4-4 ﺟﺎﯾﮕﺎه وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎرﺳﻨﺠﯽ 61 -2-4-4 ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮاﯾﯽ 64   -3-4-4 ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ در وﮐﺎﻟﺖ ﺑﯿﻦداﻣﻨﻪای 64    4-4-4 وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ            65 -5-4 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی 65         ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی 67          -1-5 ﻣﻘﺪﻣﻪ 68     -2-5 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ 68     -3-5 ﻣﺨﺰن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ        70 -3-5 ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ         71 -4-5 واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن    72 -1-4-5 ﺳﻨﺎرﯾﻮی وﮐﺎﻟﺖ دﺳﺘﯽ           77 -2-4-5 ﺳﻨﺎرﯾﻮی وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر         78 -3-4-5 ﺳﻨﺎرﯾﻮی وﮐﺎﻟﺖ ﺑﯿﻦداﻣﻨﻪای    79 -5-5 ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان          81 -6-5 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ          81 -7-5 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف . 82 -8-5 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ            82 -9-5 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرآﯾﯽ          83 -10-5 زﻧﺠﯿﺮه وﮐﺎﻟﺖ، ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی     83 -11-5 زﻣﺎن اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ            84 -12-5 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﯿﻦداﻣﻨﻪای در ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد    84 -13-5 ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد         84 -14-5 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی 85 ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ: ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی و ﮐﺎرﻫﺎی آﺗﯽ 86          -1-6 ﻣﻘﺪﻣﻪ          87 -2-6 ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ           87 -3-6 ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ            87 -4-6 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد     88 -5-6 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ   .. 91 -1-5-6 ﻣﺰاﯾﺎی وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮوﯾﺲ           91 -2-5-6 ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ       93 -2-5-6 ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ       94 -6-6 ﮐﺎرﻫﺎی آﯾﻨﺪه  . 94 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ        95 ﭘﯿﻮﺳﺖ:1 ﮐﺪ ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ   97 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ 105.       ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺷﮑﻞ 1-2ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﻨﻄﻖ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺮوﯾﺲ ………………………………………………………………………….            14 ﺷﮑﻞ 2-2 ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﻨﻄﻖ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺼﻮرت ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺠﺰا …………………………………………………………………………….            15 ﺷﮑﻞ 3-2 ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﯽ ………………………………………………………………………………………………… 16 ﺷﮑﻞ 4-2            ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ دﺳﺘﺮﺳﯽ ……………………………………………………………………………………………………………………..          17 ﺷﮑﻞ      5-2       ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ …………………………………………………………………………………………..    20 ﺷﮑﻞ 6-2 ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ ………………………………………………………………………………………………….            22 ﺷﮑﻞ 1-3 ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ ………………………………………………………………………………………………………. PBDM0            32 ﺷﮑﻞ 2-3 ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ………………………………………………………………………………………………………. PBDM1            33 ﺷﮑﻞ 3-3 ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ………………………………………………………………………………………………………  PBDM2            34 ﺷﮑﻞ 4-3 ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ …………………………………………………………………………………………………………….            36 ﺷﮑﻞ 5-3 ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ………………………………………………………………………………………………..            38 ﺷﮑﻞ 6-3 ﺳﺎز و ﮐﺎر ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮدﮐﺎر …………………………………………………………………………………………………….            40 ﺷﮑﻞ      7-3       ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن………………………………………………………………………………………………………………….     42 ﺷﮑﻞ      8-3 ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ وﮐﺎﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ …………………………………………………………………………………………………….            45 ﺷﮑﻞ      1-4 ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ………………………………………………………………………………………….            54 ﺷﮑﻞ 2-4 ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ در وﮐﺎﻟﺖ …………………………………………………………………………..            56 ﺷﮑﻞ      3-4       ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺮای وﮐﺎﻟﺖ ﺑﯿﻦ داﻣﻨﻪ ای ……………………………………………………………………………..       57 ﺷﮑﻞ      4-4       اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ………………………………………………………………………….           59 ﺷﮑﻞ 5-4            ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی …………………………………………………………………………………………………………………………      60 ﺷﮑﻞ      6-4 اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺰو ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ …………………………………………………………………………………………………..            62 ﺷﮑﻞ 7-4            ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ ………………………………………………………………………………………………………………..    62 ﺷﮑﻞ      8-4       ﻣﻌﻤﺎری IBM ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ …………………………………………………………………………………………………………….        63 ﺷﮑﻞ      9-4       ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ………………………………………………………………………………………………………………….       65 ﺷﮑﻞ 1-5 وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ…………………………………………………………………………………………………………….            69 ﺷﮑﻞ      2-5       ﻧﻤﻮار ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮی وﮐﺎﻟﺖدﻫﻨﺪه(ﻣﻮﮐﻞ) ……………………………………………………………………………………………….           70 ﺷﮑﻞ 3-5            ﻧﻤﻮدار ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺨﺰن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ……………………………………………………………………………………..          70 ﺷﮑﻞ 4-5            ﻣﺨﺰن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ…………………………………………………………………………………………………………..            71 ﺷﮑﻞ 5-5            ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ………………………………………………………………………………………………………………..    72 ﺷﮑﻞ 6-5 ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ……………………………………………………………………………………. 73 ﺷﮑﻞ      7-5       ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان …………………………………………………………………………………………………………………   73 ﺷﮑﻞ 8-5            ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ……………………………………………………………………………………………………..    74 ﺷﮑﻞ 9-5            ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ …………………………………………………………………………………………………………….        74 ﺷﮑﻞ      10-5 ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ ﮐﺎرﺑﺮان …………………………………………………………………………………………………………            75 ﺷﮑﻞ 11-5          ﺻﻔﺤﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ ………………………………………………………………………………………………………….           76 ﺷﮑﻞ      12 -5 ﺻﻔﺤﻪ اﯾﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﯽ وﮐﺎﻟﺘﯽ ………………………………………………………………………………………………………            77 ﺷﮑﻞ      13-5     ﺻﻔﺤﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر …………………………………………………………………………………………………………………   78 ﺷﮑﻞ      14-5     ﻧﻤﻮدار ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ وﮐﺎﻟﺖ ………………………………………………………………………………………………..          79 ﺷﮑﻞ      15-5     ﻧﻤﻮار ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﯿﻦداﻣﻨﻪای ……………………………………………………………………………………………………..    80

 • مقاله بهداشت دهان و دندان

  مقاله بهداشت دهان و دندان دانلود فایل مقاله بهداشت دهان و دندان قسمتهایی از متن: مقدمه : دهان نخستین قسمت لوله ی گوارش است . این قسمت از لبها شروع و به حلق منتهی می شود . در داخل این…

 • بررسی مقایسه ای میزان استرس در بین زنان بارور و نابارور

  بررسی مقایسه ای میزان استرس,بررسی مقایسه ای میزان استرس در بین زنان بارور و نابارور,پایان نامه روانشناسی بالینی دانلود فایل پایان نامه روانشناسی بالینی بررسی مقایسه ای میزان استرس در بین زنان بارور و نابارور شهرستان اردبیل مقدمه افراد جامعه…

 • تحقیق لیپید ها

  تحقیق لیپید ها,تحقیق لیپیدها دانلود فایل لیپیدها ************* فهرست ************* سوخت و ساز و چربی هضم : جذب و انتقال لیپیدهای رژیمی هضم و جذب لیپیدهادر غیر نشخوارکنندگان هضم و جذب لیپیدها در نشخوار کنندگان انتقال لیپید : متانوسیم لیپید پروتئین…

 • گزارش کاراموزی كمك فنر

  دانلود گزارش کارآموزی كمك فنر,فنر,کاراموزی كمك فنر,کارورزی كمك فنر,گزارش کاراموزی كمك فنر دانلود فایل گزارش کاراموزی كمك فنر در 55 صفحه ورد قابل ویرایش كمك فنر دو جدارة بی فشار كمك فنر دو جدارة بی فشار ارزانترین و اقتصادی ترین…

 • پایان نامه بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وری نیروی انسانی

  پایان نامه بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وری نیروی انسانی دانلود فایل پایان نامه بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وری نیروی انسانی چكیده تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه نظام جبران خدمات کل با بهره‏وری نیروی…

 • پروژه تكنیك هایی برای پنهان كردن اطلاعات اصلی

  بررسی تكنیك هایی برای پنهان كردن اطلاعات اصلی,پروژه تكنیك هایی برای پنهان كردن اطلاعات اصلی,تحقیق تكنیك هایی برای پنهان كردن اطلاعات اصلی,تكنیك هایی برای پنهان كردن اطلاعات اصلی,دانلود تكنیك هایی برای پنهان كردن اطلاعات اصلی دانلود فایل پروژه تكنیك هایی…

 • مقاله استرس چیست و راه های مقابله با آن

  مقاله استرس چیست و راه های مقابله با آن دانلود فایل مقاله استرس چیست و راه های مقابله با آن این مقاله در 20 صفحه تهیه و تنظیم شده است  فهرست : مقدمه استرس چیست؟ تعریف لغوی استرس خلاصه به…

 • پاورپوینت فضای اقلیمی در معماری سنتی ایران

  پاورپوینت فضای اقلیمی در معماری سنتی ایران دانلود فایل پاورپوینت فضای اقلیمی در معماری سنتی ایران فضای اقلیمی در معماری سنتی ایراناین پاورپوینت در 22 اسلاید می باشد. فهرست مطالب اسلایدها : فهرست شبستان شوادان                       حوض خانه و سرداب       پایاب          …

 • مقاله رابطه فلسفه و دانش و تربیت

  پندار گرایی و تربیت,تربیت,عمل گرایی و تربیت,فلسفه,فلسفه تربیت,ماده گرایی و تربیت,مقاله رابطه فلسفه و دانش و تربیت,مقاله فلسفه آموزش و پرورش,واقع گرایی و تربیت دانلود فایل مقاله رابطه فلسفه و دانش و تربیت فلسفه چیست؟ هدف کلی: آشنایی با مفهوم،تعریف،موضوع،هدف…

 • آئین كار تهیه انواع كشمش از مرحله برداشت محصول تا بسته بندی

  آئین كار تهیه انواع كشمش از مرحله برداشت محصول تا بسته بندی,استاندارد,تیزابی كردن انگور,كشمش,كشمش تیزائی دانلود فایل

 • دانلود پاورپوینت نظریه های سازمان و مدیریت؛ سیر رهیافتهای علمی به مدیریت (فصل دوم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

  دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل دوم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع تألیف دکتر علی اصغر انواری رستمی با عنوان نقش مدیریت خرید و تداركات در یك سازمان باز,دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان,دانلود پاورپوینت نظریه…

 • تحقیق میز هیدرولیکی و كاربرد آن

  تحقیق میز هیدرولیکی و كاربرد آن دانلود فایل تحقیق میز هیدرولیکی و كاربرد آن فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با میز هیدرولیکی....... 3 فصل دوم : جریان عبوری از ونتوری متر..... 9 فصل سوم : جریان عبوری از اوریفیس........…

 • پایان نامه طراحی وب سایت آژانس مسافرتی

  پایان نامه طراحی وب سایت آژانس مسافرتی دانلود فایل پایان نامه طراحی وب سایت آژانس مسافرتی چکیده مطالب   وب سایت آژانس هوایی  یک وب سایت پویاست . که با استفاده ازASP.Net 2.0 به زبان C#  و توسط Visual Studio…

 • مقاله استراتژی تحولی شش سیگما

  SIX SIGMA,مقاله استراتژی تحولی شش سیگما دانلود فایل مقاله استراتژی تحولی شش سیگما عنوان: شش سیگما چیست؟ تفکرناب دروازه ورود به سرزمین سیگما منابع شش سیگما چیست؟ شش سیگما یک استراتژی تحول سازمانی است استراتژی تحولی شش سیگما ، سیستمی…

 • پایان نامه شناخت و فراشناخت

  پایان نامه شناخت و فراشناخت دانلود فایل پایان نامه شناخت و فراشناخت مقدمه : شناخت و فراشناخت از جمله مقولاتی هستند كه در اكثر فعالیت هایمان با آنها سر و كار داریم . در این پژوهش سعی بر این بوده…

 • مقاله تلخیص چند كتاب پیرامون شاهنامه

  تلخیص چند كتاب پیرامون شاهنامه,مقاله تلخیص چند كتاب پیرامون شاهنامه دانلود فایل تلخیص چند كتاب پیرامون شاهنامه فهرست مطالب  فصل اول بررسی کتاب :شاعر و پهلوان در شاهنامه / الگار دیویدسن فصل دوم بررسی کتاب : بلور كلام فردوسی/ رحیم…

 • مقاله ارزیابی NIMSAD از فرایند یكپارچه منطقی (RUP)

  مقاله ارزیابی NIMSAD از فرایند یكپارچه منطقی (RUP) دانلود فایل مقاله ارزیابی NIMSAD از فرایند یكپارچه منطقی (RUP) مقدمه: فرایند یكپارچه منطقی (RUP) یك اسلوب سیستمهای اطلاعاتی است كه امروزه در وسیع‏ترین حالت استفاده می‏شود. طراحان اصلی آن سه نفر…

 • پایان نامه مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه های اقتصادی در بازاریابی مطالعه موردی شهرک صنعتی بوعلی همدان

  پایان نامه مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه های اقتصادی در بازاریابی مطالعه موردی شهرک صنعتی بوعلی همدان دانلود فایل پایان نامه مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه های اقتصادی…

 • پروژه کارآفرینی شرکت تبلیغاتی آهسته گامان

  آهسته,پروژه کارآفرینی شرکت تبلیغاتی آهسته گامان,پروژه کارافرینی شرکت تبلیغاتی آهسته گامان,تبلیغات,توجیه اقتصادی شرکت تبلیغاتی آهسته گامان,دانلود پروژه شرکت تبلیغاتی آهسته گامان,دانلود کارآفرینی شرکت تبلیغاتی آهسته گامان,شرکت,طرح توجیه فنی شرکت تبلیغاتی آهسته گامان,طرح توجیهی شرکت تبلیغاتی آهسته گامان,کارآفرینی شرکت تبلیغاتی آهسته…

 • دانلود پاورپوینت مجلس ما در حکومت چه نقشی دارد

  پاورپوینت آماده مجلس ما در حکومت چه نقشی دارد,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت آماده مجلس ما در حکومت چه نقشی دارد,دانلود پاورپوینت مجلس ما در حکومت چه نقشی دارد,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم…

 • بررسی گیاه فلفل چیلی به صورت لاتین

  بررسی گیاه فلفل چیلی به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل All chilli peppers are varieties of several plant species in the genus…

 • پرسشنامه سنجش بازار گرایی با استفاده از دو معیار MARKOR و MKTOR

  پرسشنامه سنجش بازار گرایی با استفاده از دو معیار MARKOR و MKTOR دانلود فایل پرسشنامه سنجش بازار گرایی با استفاده از دو معیار MARKOR و MKTOR 43 سوال 5 گزینه ای

 • اندازگیری شاخص فقر در ایران

  اندازگیری شاخص فقر در ایران,خط فقر,شاخص فقر,شکاف فقر دانلود فایل

 • تحقیق روان شناسی نوجوانی

  تحقیق روان شناسی نوجوانی دانلود فایل تحقیق روان شناسی نوجوانی (مسائل اساسی در مطالعه روان شناسی رشد و نوجوانی) 1-نكات اساسی در روان شناسی رشد روانشناسی رشد را می توان هم به صورت دوره های سنی و هم به شیوه…

 • مبانی نظری ابعاد هیجان

  مبانی نظری ابعاد هیجان دانلود فایل در 16 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل…

 • مقاله مولوی بلخی و سایه هما

  پایان نامه مولوی بلخی و سایه هما,پروژه مولوی بلخی و سایه هما,تحقیق مولوی بلخی و سایه هما,دانلود مولوی بلخی و سایه هما,مقاله مولوی بلخی و سایه هما,مولوی بلخی و سایه هما دانلود فایل مقاله مولوی بلخی و سایه هما قسمتی…

 • پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

  پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر دانلود فایل پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر چکیده: شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که…

 • شرح كار یك طرح اقتصادی ( تولید ورق پی- وی- سی نرم )

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود شرح كار یك طرح اقتصادی ( تولید ورق پی وی سی نرم ),دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,شرح كار یك طرح اقتصادی ( تولید ورق پی- وی- سی…

 • پاورپوینت نظام جبران خدمت (فصل دوم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی)

  پاورپوینت نظام جبران خدمت (فصل دوم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی),تئوریهای جبران خدمت (حقوق و مزایا),تئوریهای خرد,تئوریهای خرد خرد,تئوریهای کلان,تئوریهای کنترل مزد,تعریف استراتژی جبران خدمت,توجیه نئو کلاسیک,دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت استراتژیک…

 • پایان نامه بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران

  پایان نامه بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران دانلود فایل [10]

 • مبانی نظری فصل دوم پایان نامه درباره اختلالات وابسته به مواد مخدر

  مبانی نظری فصل دوم پایان نامه درباره اختلالات وابسته به مواد مخدر دانلود فایل مبانی نظری فصل دوم پایان نامه درباره اختلالات وابسته به مواد مخدر در 26 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه…

 • حسابداری دولتی (موانع و راهكارها)

  حسابداری دولتی (موانع و راهكارها),دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق حسابداری دولتی (موانع و راهكارها),دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود تحقیق حسابداری دولتی (موانع و راهكارها) فهرست…

 • بررسی مقایسه ی میزان اضطراب در بین مراجعین به فیزیوتراپی و افراد سالم در استان اردبیل سال 1390

  بررسی مقایسه ی میزان اضطراب,بررسی مقایسه ی میزان اضطراب در بین مراجعین به فیزیوتراپی و افراد سالم در استان اردبیل سال 1390,پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی,مراجعین به فیزیوتراپی و افراد سالم دانلود فایل  پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی  بررسی مقایسه…

 • ارزیابی سطح تعالی شرکت مخابرات استان اردبیل با استفاده از مدل EFQM

  ارزیابی سطح تعالی شرکت مخابرات استان اردبیل با استفاده از مدل EFQM,د,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی سطح تعالی شرکت مخابرات استان اردبیل با استفاده از مدل EFQM,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود…

 • تحقیق در مورد تــورم

  تحقیق در مورد تــورم دانلود فایل تحقیق در مورد  تــورم تورم به عنوان یكی از مشكلات موجود در اقتصاد كه همواره موجب نگرانی دولتمردان هر كشوری می باشد، در اقتصاد مطرح است. تورم می تواند هم به عنوان معلول ساز…

 • پایان نامه طرح هندسی راه و کنترل هوشمند ترافیک و تاثیر آن بر ایمنی و ظرفیت راهها

  پایان نامه طرح هندسی راه و کنترل هوشمند ترافیک و تاثیر آن بر ایمنی و ظرفیت راهها دانلود فایل پایان نامه طرح هندسی راه و کنترل هوشمند ترافیک و تاثیر آن بر ایمنی و ظرفیت راهها طبقه بندی و مقدمه…

 • مبانی نظری آموزش الگوی انفرادی

  مبانی نظری آموزش الگوی انفرادی دانلود فایل مبانی نظری آموزش الگوی انفرادی (پیشینه و فصل دو) خانواده الگو های انفرادی دنیا از آغاز کودکی به ما نقش می دهد.محیط اجتماعی به ما زبان می آموزد،به ما چگونه رفتار کردن را…

 • مراحل ساخت مترو تهران و موانع پیش رو

  مراحل ساخت مترو تهران,مراحل ساخت مترو تهران و موانع پیش رو,و موانع پیش رو دانلود فایل مراحل ساخت مترو تهران  و موانع پیش رو مراحل ساخت مترو تهران و موانع پیش رو مراحل ساخت مترو تهران و موانع پیش رو تاریخچه…

 • تحقیق چشم چرانی، آثار و راهكارهای درمان

  تحقیق چشم چرانی، آثار و راهكارهای درمان دانلود فایل تحقیق چشم چرانی، آثار و راهكارهای درمان چشم چرانی متاسفانه یکی از بیماری ها و عادت های ناپسندی است که برخی از افراد جامعه به دلایل مختلف بدان دچار می شوند.…

 • سمینار ارشد: بررسی حملات به شبکه های اجتماعی

  سمینار ارشد: بررسی حملات به شبکه های اجتماعی دانلود فایل سمینار ارشد: بررسی حملات به شبکه های اجتماعی عنوان مقاله بررسی حملات به شبکه های اجتماعی فهرست مطالب چکیده. 1 مقدمه. 2 فصل اول. 6 حملات زیرساختی و مخرب.. 6…

 • پاورپوینت مبانی سیستمهای اطلاعات مدیریت

  اجرا و بکارگیری سیستمهای کسب وکار,ارزیابی خدمات سیستمهای اطلاعاتی,استراتژیهای انتقال سیستم,پاورپوینت مبانی سیستمهای اطلاعات مدیریت,تبدیل داده ها,تحلیل سیستمها,توسعه سیستمهای اطلاعاتی,دانلود پاورپوینت مبانی سیستمهای اطلاعات مدیریت,سایرفعالیتهای اجرا و بکارگیری,طراحی سیستم,عوامل ارزیابی سخت افزار,عوامل ارزیابی نرم افزار,فرایند مدیریت پروژه,نگهداری سیستمها دانلود فایل…

 • پایان نامه بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام

  پایان نامه بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام,پروژه بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام,تحقیق بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام,تعلیم و تربی,دانلود پایان نامه بررسی تعلیم و تربیت…

 • پاورپوینت سمینار تاثیر درگیری مصرف کننده بر تصمیم خرید

  پاورپوینت سمینار تاثیر درگیری مصرف کننده بر تصمیم خرید دانلود فایل  پاورپوینت سمینار تاثیر درگیری مصرف کننده بر تصمیم خرید فایل پیش رو برای درس سمینار در مسائل بازاریابی رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی ارشد تهیه شده و حاوی…

 • مقاله نقش استانداردها در محیطهای آموزشهای الكترونیكی

  مقاله نقش استانداردها در محیطهای آموزشهای الكترونیكی,مقاله نقش حیاتی استانداردها در محیطهای آموزشهای الكترونیكی دانلود فایل نقش حیاتی استانداردها در محیطهای آموزشهای الكترونیكی پیست، هی، شنیده ام كه مطالبی را برای آموزش به دیگران آماده كرده ای. آموزش افراد زیادی…

 • گزارش تخصصی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله آموزشهای دانش آموز محور و مدرسه با روش های خلاقانه

  روش های خلاقانه,گزارش تخصصی ادبیات فارسی,گزارش تخصصی با روش های خلاقانه,گزارش تخصصی دبیرستان,گزارش تخصصی راهنمایی,گزارش تخصصی زبان و ادبیات فارسی,گزارش تخصصی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله آموزشهای دانش آموز محور و مدرسه با…

 • تحقیق ذرت علوفه ای و سیلوی آن

  بررسی ذرت علوفه ای و سیلوی آن,پایان نامه ذرت علوفه ای و سیلوی آن,پروژه ذرت علوفه ای و سیلوی آن,تحقیق ذرت علوفه ای و سیلوی آن,دانلود ذرت علوفه ای و سیلوی آن,درباره ذرت علوفه ای و سیلوی آن,ذرت علوفه ای…

 • مقاله چگونگی به وجود آمدن جشن مهرگان

  مقاله چگونگی به وجود آمدن جشن مهرگان دانلود فایل مقاله چگونگی به وجود آمدن جشن مهرگان چکیده: در فرهنگ اصیل ایران باستان پنچ جشن با اهمیت وجود دارد كه عبارتند از: نوروز، مهرگان، تیرگان، یلدا و سده. در تقویم ایران…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید یونو پانل

  پانل,پروژه کارآفرینی کارگاه تولید یونو پانل,پروژه کارافرینی کارگاه تولید یونو پانل,توجیه اقتصادی کارگاه تولید یونو پانل,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید یونو پانل,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید یونو پانل,طرح توجیه فنی کارگاه تولید یونو پانل,طرح توجیهی کارگاه تولید یونو پانل,کارآفرینی کارگاه تولید یونو…

 • پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ)[1] لوتانز 2007

  پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ)[1] لوتانز 2007 دانلود فایل پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ)[1] لوتانز 2007 توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :   نحوه نمره گذاری : منبع :…

 • گزارش کارورزی طناب زنی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود گزارش کارورزی طناب زنی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گزارش کارورزی طناب زنی دانلود فایل دانلود گزارش کارورزی طناب زنی بصورت فایل ورد قابل ویرایش و…

 • مقاله بررسی هفته دولت

  دانلود مقاله هفته دولت,مقاله بررسی هفته دولت,مقاله هفته دولت دانلود فایل مقاله بررسی هفته دولت چکیده: علت نامگذاری هفته دولت به مناسبت انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور سال 1360 و شهادت دو یار دیرین امام (ره) و انقلاب…

 • تحقیق روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات شبكه های توزیع برق

  تحقیق روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات شبكه های توزیع برق,مروری بر روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات در شبكه های توزیع نیروی برق دانلود فایل مروری بر روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات در شبكه های توزیع نیروی برق

 • مقاله زندگانی شهریار

  زندگی نامه شهریار,مقاله زندگانی شهریار دانلود فایل مقاله زندگانی شهریار قسمتهایی از متن: زندگی شهریار در جوانی شهریار به سال ۱۲۸۵ درتبریز متولد شد.دوران طفولیت خود را در روستای مادری قیش قورشاق و روستای پدری خشکناب در بخش قره‌چمن آذربایجان…

 • مقاله کمال گرایی در افراد افسرده

  مقاله کمال گرایی در افراد افسرده دانلود فایل مقاله کمال گرایی در افراد افسرده این پروژه در 95 صفحه تهیه و تنظیم شده است . فهرست : مقدمه جامعه آماری روش اجرای پژوهش روش آماری الف: توصیف داده ها ب…

 • مقاله هویت و بررسی بحران هویت و دلایل آن

  اهمیت هویت در زندگی بشری,بنیان های هویتی,دانلود مقاله هویت,سیر تحولات هویتی,عوامل اساسی خلق هویت,مقاله بحران هویت,مقاله هویت و بررسی بحران هویت و دلایل آن دانلود فایل قسمتهایی از متن: چکیده: در این متن سعی خواهد شد پیرامون هویت ، تعاریف…

 • مقاله قوه مجریه

  مقاله قوه مجریه دانلود فایل مقاله قوه مجریه فهرست: آشنایی با جمهوری اسلامی اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران تاریخچه اركان اصلی حكومت اسلامی تعریف قوه مجریه وظایف قوه مجریه صلاحیت‌های سیاسی و اداری اركان قوه مجریه ================= بخشهایی از متن:…

 • پاورپوینت ساختار سازمانی

  پاورپوینت ساختار سازمانی دانلود فایل پاورپوینت ساختار سازمانی vشش عامل مورد مطالعه در ساختار سازمانی به این شرح می باشند: 1- تقسیم كار  2- گروهبندی  3- زنجیره فرماندهی  4- حوره كنترل  5- تمركز   6- رسمیت. qساختار سازمانی چیست ؟…

 • ترجمه مقاله استفاده از ژل موسیلاژ گیاه چیا (مریم گلی) (Salvia hispanica L.) به منظور کاهش روغن در کیکهای پاوندیا (کلوچه)

  ترجمه مقاله استفاده از ژل موسیلاژ گیاه چیا (مریم گلی) (Salvia hispanica L.) به منظور کاهش روغن در کیکهای پاوندیا (کلوچه),دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود ترجمه مقاله استفاده از ژل موسیلاژ گیاه چیا (مریم گلی) (Salvia hispanica…

 • پایان نامه بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی وصنایع و معادن در اقتصاد كشور

  پایان نامه بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی وصنایع و معادن در اقتصاد كشور,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی وصنایع و معادن در اقتصاد كشور,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم…

 • پایان نامه بررسی میزان تأثیر شن‌بازی درمانی در درمان كودكان بیش‌فعال 7-5 سال استان تهران

  بررسی میزان تأثیر شن‌بازی درمانی در درمان كودكان بیش‌فعال 75 سال استان تهران,پایان نامه بررسی میزان تأثیر شن‌بازی درمانی در درمان كودكان بیش‌فعال 7-5 سال استان تهران,پروژه بررسی میزان تأثیر شن‌بازی درمانی در درمان كودكان بیش‌فعال 75 سال استان تهران,تحقیق…

 • مونوگرافی گناباد

  پایان نامه مونوگرافی گناباد,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آموزشی,دانلود ط,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,مونوگرافی گناباد دانلود فایل پایان نامه مونوگرافی  گناباد…

 • مقاله بررسی جایگاه نفت در اقتصاد كشور

  پروژه بررسی جایگاه نفت در اقتصاد كشور,تحقیق بررسی جایگاه نفت در اقتصاد كشور,دانلود تحقیق بررسی جایگاه نفت در اقتصاد كشور,مقاله بررسی جایگاه نفت در اقتصاد كشور دانلود فایل مقاله بررسی جایگاه نفت در اقتصاد كشور در 6 صفحه ورد قابل…

 • مقاله بررسی پدافند غیر عامل

  مقاله بررسی پدافند غیر عامل دانلود فایل مقاله بررسی پدافند غیر عامل فهرست : مقدمه پدافند غیر عامل چیست اصول کلی پدافند غیرعامل چشم انداز راهبردها قابلیت ها اصول اهداف کلان سخنانی از کارشناسان رشته های مختلف درباره پدافند غیر…

 • پرسشنامه سبک یادگیری

  پرسشنامه سبک یادگیری دانلود فایل پرسشنامه سبک یادگیری پاسخها به صورت بلی و خیر بوده و سوال 1 تا 10 مربوط به سبک یادگیری دیداری و سوال 11 تا 20 مربوط به سبک یادگیری شنیداری است .

 • تجزیه و تحلیل و پیاده سازی سیستم مكانیزه كتابخانه

  تجزیه و تحلیل و پیاده سازی سیستم مكانیزه كتابخانه دانلود فایل اتجزیه و تحلیل و پیاده سازی سیستم مكانیزه كتابخانه ین پایان نامه شامل یك سیستم مكانیزه شده كتابخانه می باشد كه درمحیط c# درست شده است این سیستم قادرمی…

 • اقدام پژوهی طرحی نو در اندازیم

  اقدام پژوهی طرحی نو در اندازیم,دانلود آهنگ,دانلود اقدام پژوهی طرحی نو در اندازیم,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود اقدام پژوهی طرحی نو در…

 • گزارش كارآموزی زراعت و اصلاح نباتات(ایستگاه تحقیقاتی عراقی‌محله)

  اصلاح نباتات,ایستگاه تحقیقاتی,دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتاتجهاد کشاورزی شهرستان گنبد,زراعت,عراقی‌محله,کاراموزی زراعت و اصلاح نباتات(ایستگاه تحقیقاتی عراقی‌محله),کارورزی زراعت و اصلاح نباتات(ایستگاه تحقیقاتی عراقی‌محله),گزارش كارآموزی زراعت و اصلاح نباتات(ایستگاه تحقیقاتی عراقی‌محله),گزارش کاراموزی زراعت و اصلاح نباتات(ایستگاه تحقیقاتی عراقی‌محله) دانلود فایل…

 • آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها

  آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها دانلود فایل آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها فهرست مطالب عنوان مطلب                                                                                                   صفحه فصل اول : معرفی كارخانة برش و پرس ایران خودرو............................................................... 6 فصل دوم : طراحی قالبهای پرس ..................................................................................................…

 • جا معه شناسی شهرستان ارومیه

  جا معه شناسی شهرستان ارومیه,جامعه شناسی,شهرستان ارومیه دانلود فایل جامعه شناسی  فهرست مطالب عنوان                                                                                                              صفحه پیش گفتار  مقدمه . بخش ‌اول: بررسی جامعه شناسی روستایی شهرستان ارومیه                              فصل اول: بررسی كلیات جامعه شناسی روستای امامزاده از توابع شهرستان ارومیه…

 • پایان نامه بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران

  پایان نامه بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران دانلود فایل پایان نامه بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران  پیشگفتار: کودک آزادی پدیده­ای است کاملاً اجتماعی که در جوامع گوناگون بسته به عوامل…

 • پایان نامه هوش مصنوعی

  پایان نامه هوش,پایان نامه هوش مصنوعی,هوش مصنوعی دانلود فایل منطق

 • پروژه طراحی دكوراسیون یك آپارتمان و یك المان خاص محیطی

  پایان نامه طراحی دكوراسیون یك آپارتمان و یك المان خاص محیطی,پروژه طراحی دكوراسیون یك آپارتمان و یك المان خاص محیطی,تحقیق طراحی دكوراسیون یك آپارتمان و یك المان خاص محیطی,دانلود طراحی دكوراسیون یك آپارتمان و یك المان خاص محیطی,طراحی دكوراسیون یك…

 • کاراموزی شركت تولید بازرگانی ملورین

  کاراموزی شركت تولید بازرگانی ملورین دانلود فایل کاراموزی شركت تولید بازرگانی ملورین تاریخچه شرکت تو لید کالا بازرگانی ملورین اولین تولید کننده وصادر کنندۀ یو نیت و صند لی دندان پزشکی در ایران است .این شرکت که بزرگترین کارخانه ی…

 • بازار تجاری و رفتار خریدار تجاری (فصل ششم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده)

  بازار تجاری و رفتار خریدار تجاری (فصل ششم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده),دانل,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت بازار تجاری و رفتار خریدار تجاری (فصل ششم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده),دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود…

 • مقاله ماشین سه فاز

  بررسی ماشین سه فاز,پروژه ماشین سه فاز,تحقیق ماشین سه فاز,ماشین سه فاز,مقاله ماشین سه فاز دانلود فایل مقاله ماشین سه فاز قسمتی از متن: مقدمه بحت انرژی از دو دیدگاه اقتصادی و زیست محیطی حائز اهمیت است . بهینه سازی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش دست برتری (فصل 2)

  ادبیات تحقیق دست برتری,پیشینه پژوهش دست برتری,پیشینه تحقیق دست برتری,دست برتری,مبانی نظری دست برتری,مبانی نظری و پیشینه پژوهش دست برتری,مبانی نظری و پیشینه پژوهش دست برتری (فصل 2),مبانی نظری و پیشینه تحقیق دست برتری دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه…

 • گزارش کاراموزی مكانیك

  دانلود گزارش کارآموزی مكانیك,کاراموزی مكانیك,کارورزی مكانیك,گزارش کاراموزی مكانیك,مكانیك دانلود فایل گزارش کاراموزی مكانیك در 18 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه با كمال تقدیر و تشكر از استاد راهنما و مدیر گروه محترم گروه مكانیك و كلیه اساتید گروه و همچنین…

 • تحقیق معاد

  تحقیق معاد دانلود فایل تحقیق معاد جریان معاد و زندگی پس از مرگ آن چنان پیچیده و دشوار است كه آراء متفكران بشری در باره آن، بیش از آنچه كه در باره آغاز جهان و مبدأ عالم دچار دشواری شده،…

 • مقاله انواع سلاح ها و تفنگهای شکاری

  مقاله انواع سلاح ها و تفنگهای شکاری دانلود فایل تفنگ گلنگدنی چند فشنگه در ابتدای عرضه اینگونه تفنگها به بازار ،بسیار از تیر اندازان تركیب این تفنگها را تركیبی نا متجانس می دانستند،زیرا تیر اندازی با تفنگ ساچمه زنی تداعی…

 • مقاله حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا

  پایان نامه حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا,پروژه حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا,تحقیق حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا,حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا,دانلود حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا,مقاله حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا دانلود فایل مقاله حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا مقدمه…

 • تحقیق رئالیسم

  تحقیق رئالیسم,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق رئالیسم,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود تحقیق رئالیسم این تحقیق با فرمت Word بوده و قابل ویرایش…

 • طرح توجیهی تولید آنزیمهای خوراک دام و طیور

  طرح توجیهی تولید آنزیمهای خوراک دام و طیور دانلود فایل طرح توجیهی تولید آنزیمهای خوراک دام و طیور طرح توجیهی تولید مکمل های آنزیمی خوراک دام و طیور شامل موارد زیر است :  معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه…

 • استفاده از ویتامین A همراه با واكسیناسیون جهت پیشگیری از وقوع بیماری كوكسیدیوز در پرندگان

  استفاده از ویتامین A همراه با واكسیناسیون جهت پیشگیری از وقوع بیماری كوكسیدیوز در پرندگان دانلود فایل استفاده از ویتامین A همراه با واكسیناسیون جهت پیشگیری از وقوع بیماری كوكسیدیوز در پرندگان مقدمه مساله كمبود مواد غذایی و بخصوص پروتئین…

 • تنش سرما در گیاهان

  بررسی تنش سرما در گیاهان,پروژه تنش سرما در گیاهان,تنش سرما در گیاهان,دانلود تنش سرما در گیاهان دانلود فایل تنش سرما در گیاهان فایل منابع پایانی ندارد مقدمه رشد و عملكرد گیاهان زراعی تابعی از كلیه عوامل محیطی و اثرات متقابل…

 • مقالة:تئوری حسابداری مدیریت

  مقالة:تئوری حسابداری مدیریت دانلود فایل مقالة:تئوری حسابداری مدیریت فهرست: مقدمه درجستجوی تئوری حسابداری مدیریت هدف تئوری حسابداری مدیریت انواع تئوریها در حسابداری مدیریت تئوریهای برخوردار از ویژگیهای یک تئوری مرکز تئوری حسابداری مدیریت چگونه پژوهش منجر به ایجاد تئوریهای بهتر…

 • پایان نامه تدوین مدل راهبردی مدیریت بحران در بندر خرمشهر

  پایان نامه تدوین مدل راهبردی,پایان نامه تدوین مدل راهبردی مدیریت بحران در بندر خرمشهر,پایان نامه مدیریت,مدل راهبردی مدیریت بحران,مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE),مدیریت بحران در بندر خرمشهر دانلود فایل  تدوین مدل راهبردی مدیریت بحران در بندر خرمشهر در 91…

 • تحقیق روش های خشک کردن مواد غذایی

  بررسی روش های خشک کردن مواد غذایی,پروژه روش های خشک کردن مواد غذایی,تحقیق روش های خشک کردن مواد غذایی,روش های خشک کردن مواد غذایی,مقاله روش های خشک کردن مواد غذایی,نمونه روش های خشک کردن مواد غذایی دانلود فایل تحقیق روش…

 • پاورپوینت فاز

  پاورپوینت فاز دانلود فایل پاورپوینت فاز اسلاید یک فاز sh2oh(shoh)4ch2oh فاز به حالت یک ماده گفته می‌‌شود. منظور از فاز در فیزیک زاویه می‌باشد. اسلاید دو به قسمتی همگن (هموژن) و مشخص از یک ماده که در آن خواص فیزیکی و…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت محصولات ( فصل هفتم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)

  آمیخته محصول,ای,پیوستگی آمیخته محصول,توسعه استراتژی های موضع یابی محصول,خط محصول,دانلود پاورپوینت مدیریت محصولات ( فصل هفتم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران),عرض و عمق محصول,فرایند توسعه محصول جدید,کتاب مدیریت بازاریی احمد روستا، داور ونوس و عبدالحمید ابراهیمی,مدیریت محصولات جدید,مراحل…

 • پروپوزال مقایسه باورهای ناکارآمدی مذهبی و جهت‌گیری مذهبی در افراد مبتلا به اختلال وسواس و افراد عادی

  افراد مبتلا به اختلال وسواس و افراد عادی,باورهای ن,پروپوزال مقایسه باورهای ناکارآمدی مذهبی و جهت‌گیری مذهبی در افراد مبتلا به اختلال وسواس و افراد عادی,جهت‌گیری مذهبی در افراد مبتلا به اختلال وسواس و افراد عادی,مقایسه باورهای ناکارآمدی مذهبی و جهت‌گیری…

 • پاورپوینت گل شب بو

  پاورپوینت گل شب بو دانلود فایل پاورپوینت گل شب بو مقدمه ما پذیرفته‌ایم كه هوش را از روی كارها بسنجیم ، زیرا كارهایی كه انجام می‌دهیم نشان می‌دهند كه در مغز ما چه می‌گذرد. بنابراین، چون گیاهان خاموش و بی‌‌جنبش…

 • تحقیق تهذیب اخلاق و پرورش فضایل اخلاقی

  تحقیق تهذیب اخلاق و پرورش فضایل اخلاقی,تهذیب نفس,رورش فضایل اخلاقی دانلود فایل تحقیق تهذیب اخلاق و پرورش فضایل اخلاقی آمادگیهاى لازم براى پرورش فضائل اخلاقى 1- پاك بودن محیط 2- نقش معاشران و دوستان نقش معاشران در روایات اسلامى تاثیر…

 • پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آنها

  پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آنها دانلود فایل پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آنها چکیده با توجه به وسعت و…

 • پایان نامه بررسی تأثیر کد بین المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری بر صنعت حمل و نقل دریایی ایران

  ISPS Code,پایان نامه بررسی تأثیر کد بین المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری بر صنعت حمل و نقل دریایی ایران,پایان نامه مدیریت,تسهیلات بندری بر صنعت حمل و نقل دریایی,کد بین المللی امنیت کشتی دانلود فایل  بررسی تأثیر کد بین المللی…

 • پارپوینت مقایسه ی اثر بخشی دارو درمانی و تن ارامی در کاهش استرس

  اثربخشی تن ارامی بر کاهش اضطراب,اثربخشی دارو,اضطراب,پارپوینت مقایسه ی اثر بخشی دارو درمانی و تن ارامی در کاهش استرس,پروژه,پژوهش,تحقیق,تن ارامی,دارو درمانی,دانلود پروژه دارو درمانی و کنترل استرس,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مقاله دانلود فایل پارپوینت مقایسه ی اثر بخشی دارو درمانی و…

 • اعتیاد (شناسایی –علل-پیشگیری) 12 ص

  اعتیاد,اعتیاد (شناسایی –علل-پیشگیری) 12 ص,اعتیاد (شناسایی –عللپیشگیری),اعتیاد (شناسایی –عللپیشگیری) 12 ص,تحقیق و بررسی در مورد اعتیاد (شناسایی –عللپیشگیری) 12 ص دانلود فایل اعتیاد (شناسایی –علل-پیشگیری) 12 ص مقدمه یكی از بلاهای خانمان سوز كه آفتی بر پیكر جوامع بشری است…

 • میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد

  بررسی رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها,پروژه رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خو,دانلود رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها,رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها,میزان رضایت مندی دانشجویان دختر…

 • پایان نامه بررسی فلسفه وینگشتاین

  پایان نامه بررسی فلسفه وینگشتاین,پروژه بررسی فلسفه وینگشتاین,تحقیق بررسی فلسفه وینگشتاین,دانلود پایان نامه بررسی فلسفه وینگشتاین,مقاله بررسی فلسفه وینگشتاین دانلود فایل پایان نامه بررسی فلسفه وینگشتاین در 175 صفحه ورد قابل ویرایش  درآمدی بر فصل اول لودویك ویتگنشتاین یكی از…

 • مبانی نظری و فصل دو بررسی سبک دلبستگی

  مبانی نظری و فصل دو بررسی سبک دلبستگی دانلود فایل مبانی نظری و فصل دو بررسی سبک دلبستگی در 84 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • مقاله بررسی روشهای ارزیابی بانك‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری

  پروژه بررسی روشهای ارزیابی بانك‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری,تحقیق بررسی روشهای ارزیابی بانك‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری,دانلود تحقیق بررسی روشهای ارزیابی بانك‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری,مقاله بررسی روشهای ارزیابی بانك‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری دانلود فایل

 • پاورپوینت موضوع رفتار سازمانی

  اساس رفتار سازمانی,پاورپوینت موضوع رفتار سازمانی,تعریف رفتار سازمانی,دانلود پاورپوینت موضوع رفتار سازمانی,رابطه رفتار سازمانی با رشته های مرتبط,مدل های مطالعه رفتار در سازمان,نگرش رفتار سازمانی به کارکنان,نگرش های موجود در رفتار سازمانی,ویژگی های رفتار سازمانی دانلود فایل عنوان: پاورپوینت موضوع…

 • پرسشنامه رضایت زناشویی والتر دبلیو . هودسنIMS 1992

  پرسشنامه رضایت زناشویی والتر دبلیو . هودسنIMS 1992 دانلود فایل پرسشنامه رضایت زناشویی  والتر دبلیو . هودسن IMS  1992 منبع شایسته،گلناز و همكاران، «بررسی رابطه رضایت زناشویی با باورهای ارتباطی و انتظارات غیر منطقی زوجین»، فصلنامه خانواده پژوهی، ش 7،…

 • پایان نامه بررسی سنسورها و ترانسدیوسرهاو کنترل صنعتی

  بررسی سنسورها و ترانسدیوسرهاو کنترل صنعتی,پایان نامه بررسی سنسورها و ترانسدیوسرهاو کنترل صنعتی,تحقیق بررسی سنسورها و ترانسدیوسرهاو کنترل صنعتی,درباره بررسی سنسورها و ترانسدیوسرهاو کنترل صنعتی,سنسورها و ترانسدیوسرها,سنسورها و ترانسدیوسرهاو کنترل صنعتی,کنترل صنعتی,مقاله بررسی سنسورها و ترانسدیوسرهاو کنترل صنعتی دانلود فایل…

 • پایان نامه بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی مشهد

  پایان نامه بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی مشهد,پروژه بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی مشهد,تحقیق بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی…

 • پایان نامه بورس سنتی یا الکترونیکی

  بورس الکترونیکی,بورس سنتی,پایان نامه بورس سنتی یا الکترونیکی,پروژه بورس سنتی یا الکترونیکی,تحقیق بورس سنتی یا الکترونیکی,دانلود پایان نامه بورس سنتی یا الکترونیکی,مقاله بورس سنتی یا الکترونیکی دانلود فایل  پایان نامه بورس سنتی یا الکترونیکی چكیده ........................................... مقدمه ........................................... بخش اول…

 • اثرات مشکلات حرکت و پیشرفت در مسیر شغلی کارکنان

  اثرات مشکلات حرکت و پیشرفت در مسیر شغلی کارکنان,پرسشنامه,پیشرفت,سازمان,کارکنان,مدیریت,مسیر شغلی,مشکلات حرکتی دانلود فایل پرسشنامه حاضر مربوط به پژوهشی در جهت بررسی اثرات مشکلات حرکت و پیشرفت در مسیر شغلی کارکنان ادارات  تهیه شده است. منبع داخل پرسشنامه موجود است عناوین…

 • پایان نامه بررسی میزان آگاهی مادران از دیسك فاكتورهای عفونت ادرار

  پایان نامه بررسی میزان آگاهی مادران از دیسك فاكتورهای عفونت ادرار دانلود فایل پایان نامه بررسی میزان آگاهی مادران از دیسك فاكتورهای عفونت ادرار چكیده شیوع نسبتا" بالای عفونت ادراری در كودكان (5ـ3 درصد دختران و 1درصد پسران)و از طرفی…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید قایق فایبر گلاس

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید قایق فایبر گلاس,پروژه کارافرینی کارگاه تولید قایق فایبر گلاس,توجیه اقتصادی کارگاه تولید قایق فایبر گلاس,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید قایق فایبر گلاس,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید قایق فایبر گلاس,طرح توجیه فنی کارگاه تولید قایق فایبر گلاس,طرح توجیهی کارگاه…

 • پایان نامه تأثیر مبادله رهبر- عضو بر رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

  پایان نامه تأثیر مبادله رهبر- عضو بر رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی دانلود فایل [3]

 • پایان نامه سیستم مدیریت خودروهای فرسوده

  پایان نامه سیستم مدیریت خودروهای فرسوده,پروژه سیستم مدیریت خودروهای فرسوده,دانلود سیستم مدیریت خودروهای فرسوده,سیستم مدیریت خودروهای فرسوده,مقاله سیستم مدیریت خودروهای فرسوده دانلود فایل پایان نامه سیستم مدیریت خودروهای فرسوده قسمتی از متن: سیستم مدیریت خودروهای فرسوده  مطالعه بر روی روش…